محورهای کنفرانس

 • هنر (کلیه شاخه‌های هنر) 
 • معماری و شهرسازی
 • طراحی معماری و برنامه ریزی
 • تئوری معماری
 • تاریخ معماری
 • معماری پایدار
 • محیط زیست
 • جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی
 • مدیریت (کلیه گرایش‌ها)
 • کارآفرینی
 • اقتصاد
 • بورس، بانک و بیمه
 • حسابداری
 • علوم اجتماعی
 • روانشناسی و علوم تربیتی
 • علوم رفتاری
 • علوم اسلامی
 • حقوق
 • تاریخ و فلسفه
 • علوم سیاسی
 • زبان و ادبیات (فارسی – خارجه)
 • فقه و الهیات
 • علوم ورزشی

و سایر موضوعات مرتبط با علوم انسانی و هنر